Analýzy FM procesů

Vlastnímu nasazení FM ve společnosti předchází analýza potřeb. Mezi její hlavní cíle patří:
 
 • Identifikace FM služeb ve společnosti doposud prováděných, posouzení jejich pracovních postupů s eventuálním návrhem jejich přeuspořádání
 • Popis procesů tyto služby zajišťujících
 • Identifikace FM procesů, ve společnosti doposud nezajišťovaných, které však zákazníci požadují a doporučení pro jejich procesní a organizační uspořádáni
 • Identifikace FM procesů, které jsou zajišťovány jinými odděleními a představují podpůrné procesy a podmínky jejich integrace do FM oddělení
 • Návrh nového organizačního a procesního uspořádání s cílem maximalizace kvality a minimalizace nákladů
 • Identifikace zdrojů dat, která jsou vhodná pro naplnění datového modelu FM a nalezení způsobů jejich exploatace
 • Identifikace integračních úloh a návrh jejich zabezpečení
 • Návrh časového plánu implementace s cílem uspořádání tohoto plánu tak, aby maximálního efektu (úspor) bylo dosaženo co nejrychleji

Předběžný průzkum

Dříve než provedeme první návštěvu na pracovišti (on-site visit), je třeba s ní komunikovat a  připravit druhou stranu na strukturu otázek a projednávaných věcí.
 • Identifikace a prioritizace FM potřeb a cílů
 • Shromáždění všech relevantních materiálů, které je klient schopen shromáždit, aby demonstroval stávající způsoby zpracování, reportování a způsobilosti.
 • Stanovení přístupu k inicializační analýze.
 • Určení dosahu (ohraničení) CAFM analýzy potřeb.
 • Určení projektového týmu, který může zahrnovat zaměstnance, externí konzultanty, dodavatele software, architekty a stavební inženýry, a jiné
 • Určení rolí v projektovém týmu, jejich zodpovědnosti a způsobilosti.

Analýza stávajících zdrojů dat FM

 • Analýza stávajících schopností a dosahu CAFM
 • Shromáždění koncepčních hlášení, reportů a prezentačních požadavků.
 • Přehled a shromáždění stávajících standardů nároků na plochu, nábytek a vybavení
 • Popis stávajících procesů FM a způsobů jejich řízení
 • Popis datových struktur používaných ve stávajícím FM.

Požadavky na data

V této fázi bychom měli získat přehled o datech modelujících CAFM funkce:
 • Vyhodnocení stávajícího datového modelu
 • Integrační závislosti, určení redundance dat a primárních zdrojů dat.
 • Návrh modifikovaného datového modelu nebo návrh zcela nových částí modelujících CAFM procesy.
 • Zjištění zda jsou potřeba nějaká doplňující hlášení
 • Analýza datových potřeb výkonné exekutivy
 • Identifikace klíčových metod a postupů
 • Vyhodnocení požadavků na tok dat
 • Analýza přístupu k datům a požadavků na hlášení (reporty).
 • Analýza rizik a bezpečnosti dat

Maximalizace přínosů CAFM systému

Následující kroky pomáhají maximalizovat přínosy nasazení CAFM systému:
 • Zjištění, zda další distribuce dat na další organizační jednotky nepřinese prospěch.
 • CAFM Analýza potřeb
 • Odpovídající školení, trénink a jeho plánování.
 • Organizace bude možná potřebovat různé úrovně školení pro projektový tým, pro manažery, koncové uživatele, systémovou podporu a jiné:
 • Tým pro implementaci CAFM bude patrně potřebovat inicializační školení na úrovni defaultní funkcionality systému, aby mohli určit existující metody a stanovit které oblasti potřebují větší diskusi a analýzu
 • Manažeři mohou mít přístup k přehledům a sumárním informacím
 • Technický personál bude potřebovat školení v oblastech, které objasňují jejich odpovídající potřeby
 • Koncoví uživatelé vyžadují přístup k celé databázi, měli by být vyškoleni v CADu a CAFM
 • IT tým by měl mít přehled a rozumět souborové struktuře CAFM systému a vědět v jakých jsou interakcích s operačním systémem.
 • Plán implementace a výsledky implementace.

Finální report

Výsledky analýzy shrnuje report, který by měl obsahovat:
 • Převod koncepčních požadavků do entit, které lze dodat
 • Stanovení klíčových systémových parametrů a komponent.
 • Identifikace klíčových úloh a milníků
 • Stanovení akčního plánu a časové osy.
 • Definice technických potřeb
 • Zdokumentování doporučení, implementačních voleb a asociovaných nákladů.
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.