Zdraví a bezpečnost

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je interdisciplinární nebo též mezivědní obor, který lze definovat také jako legislativou stanovená pravidla nebo opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví při pracovním procesu. BOZP je souhrnem všech opatření ze strany zaměstnavatele, která mají za cíl zamezit vzniku ohrožení či poškození zdraví nebo ztrátám na životech pracovníků. 

Aplikace ARCHIBUS Zdraví a bezpečnost umožňuje manažerům rychle přiřadit incidentům jejich lokalitu, konkrétní zařízení, účastníky a snadno propojit záznamy o školení a zdravotních prohlídkách zaměstnanců, které aplikace eviduje v souvislosti s podobnými incidenty. Zajišťuje jednoduchou a přehlednou evidenci všech lékařských prohlídek a jejich termínů provedení. Tento modul je zásadním nástrojem, který pomáhá zajistit, že jsou dodržovány interní standardy nebo požadavky legislativních nařízení. Tato dokumentace může výrazně minimalizovat jak náklady na dodržování těchto nařízení, tak také peněžní sankce za jejich nedodržení. 

 

Přínosy

  • Podporuje proaktivní proces identifikace, hodnocení a nápravy zdravotních a bezpečnostních rizik na pracovišti
  • Snižuje vynaložené náklady v důsledku újmy na zdraví, kompenzací zdravotního postižení a ztráty produktivity z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci
  • Umožňuje efektivně sledovat incidenty a minimalizovat rizika
  • Snižuje celkové náklady na administrativu týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce
Image

Řešení

Proaktivní identifikace a minimalizace rizik

Aplikace ARCHIBUS Zdraví a bezpečnost je určena pro pracovníky BOZP a facility manažery a poskytuje přesnou evidenci informací, umožňuje minimalizovat zdravotní a bezpečnostní rizika zaměstnanců a omezit odpovědnost organizací za škody vzniklé na základě chyb, opomenutí a nehod. Aplikace je dostupná přes WEB a přináší flexibilní, dynamický a systematický proces integrace a organizace rozhodujících zdravotních a bezpečnostních informací o zdraví a bezpečnosti, spolu s nemovitostmi a údaji o zaměstnancích, což pomáhá poskytovat komplexní pohled na bezpečnostní problémy. 

  • Automatický on-line sběr dat přímo na pracovištích pomocí mobilní aplikace nebo webového formuláře 
  • Aktivní identifikace rizikových oblastí a snadná tvorba nápravných plánů 
  • Eliminace vzniku rizik na pracovišti, které by mohly poškodit image a cenu akcií organizace 
  • Transparentnost procesů zvyšuje důvěryhodnost u interních a externích subjektů (zaměstnanci / dodavatelé) 
  • Dokumentace dodržování předpisů a regulatorních nařízení s cílem snížit finanční odpovědnost organizace 
Snížení nákladů na dodržování předpisů, zajištění lékařské péče a produktivity
Efektivnější správa incidentů
Snížení nákladů na administrativu

COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY
© 2022 IKA DATA, spol. s r.o.